Ogłoszenie dot. wyboru biura księgowego 2021 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na prowadzenie spraw finansowo- księgowych  Spółki – prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą z dnia 29.09. 1994r o rachunkowości (Dz.U. nr 121 poz. 591 z p. zmian) tj:

 1. operacje księgowe – średnia ilość zapisów w dzienniku za jeden miesiąc około 300 ,
 2. operacje księgowe – średnia liczba stron dziennika na jeden miesiąc – 16, ( zapisy obejmują faktury, wyciągi bankowe, polecenia księgowe, listy płac, ZUS);
 3. sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz umów zleceń i dzieła w okresach miesięcznych;
 4. sporządzanie list płac dla członków rady nadzorczej, komisji doradczej;
 5. sporządzanie list dodatkowych na ryczałty samochodowe, świadczenia urlopowe;
 6. wyliczanie wynagrodzeń chorobowych dla pracowników oraz wypełnianie stosownych dokumentów niezbędnych w celu wypłaty wynagrodzenia chorobowego;
 7. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników;
 8. rozliczanie składek ZUS miesięcznie;
 9. ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników (PIT-4R) oraz sporządzanie rocznych informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku;
 10. sprawozdania do GUS w okresach kwartalnych (RF-02, F01, Z-03);
 11. rozliczanie odpisów aktualizujących do zgłoszonych pozwów oraz podpisanych ugód, prowadzenie dodatkowej dokumentacji w zakresie rozliczania odpisów aktualizujących i dokonywania bieżących analiz. (pozwów sądowych w tym zakresie jest około 190);
 12. sporządzanie w okresach miesięcznych rachunku wyników oraz kwartalnych rachunków wyników i bilansu;
 13. rozliczanie kosztów płac i narzutów na wynagrodzenia dotyczących RPO SW co miesiąc przy udziale % (sporządzanie tabel);
 14. ewidencja środków trwałych i naliczanie amortyzacji w okresach miesięcznych;
 15. sporządzanie deklaracji VAT-7 w okresach miesięcznych na podstawie sporządzonych rejestrów VAT zakupu i sprzedaży oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego z zakresu zakupu i sprzedaży;
 16. załatwianie spraw bieżących, wymagających kontaktu z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (szczególnie przy czynnościach kontrolnych);
 17. przekazywanie drogą elektroniczną deklaracji skarbowych i ZUS;
 18. udzielanie wszelkich informacji w zakresie podatków, płac, księgowych, mających wpływ na bieżącą działalność spółki,
 19. prowadzenie, obsługa i rozliczanie projektów realizowanych przez MFPK (środki unijne, samorządowe);
 20. obsługa kontroli prowadzonych w spółce w zakresie finansowo-księgowym;
 21. sporządzenie bilansu rocznego i sprawozdania finansowego (współpraca z Niezależnym Biegłym Rewidentem wybranym przez Radę Nadzorczą MFPK);
 22. inne zlecone prace przez Zarząd lub Dyrekcję spółki, które są niezbędne do prowadzenia spraw spółki.

i przesłanie do dnia 19 stycznia 2021 roku na adres:

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. Mycielskiego 20
04-379 Warszawa
lub e- mailem na adres: biuro@mfpk.com.pl

W przypadku pytań lub szczegółowych informacji prosimy o kontakt nr 22 840-32-53 lub e-mailem.

Kryteria  oceny wyboru ofert:

 1. Cena (50%)
 2. Doświadczenie w prowadzeniu spraw finansowo księgowych (w tym Funduszy Poręczeniowych) (50%)

Wybór Biura Księgowego nastąpi poprzez uzyskanie przez jednego z oferentów największej liczby punktów wynikającej z oceny  ofert.

W przypadku pytań zostajemy do Państwa dyspozycji.