NOWY PRODUKT MFPK – poręczenie należytego wykonania umowy (NWU)

Uruchomiliśmy nowy produkt – Poręczenie należytego wykonania umowy, rękojmi i gwarancji. Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.  jest jednym z podmiotów uprawnionych do udzielania poręczeń zapłaty wadium i/lub należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości, zgodnie z art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości …