Poręczenie wadium przetargowego

PRODUKT ROKU 2015

Poręczenie zapłaty wadium to forma wniesienia wadium w postępowaniach przetargowych organizowanych w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2019r. poz.2019 ze zm.). Poręczenie wadialne jest formą zabezpieczenia, skutecznie zastępującą wpłatę wadium w formie pieniężnej.

 • pakiet wadialny

  stanowiący łączny limit poręczeń wadialnych, ustalony na okres do 12 miesięcy, o jakie w tym czasie może wnioskować przedsiębiorca – maksymalna wartość pakietu wadialnego
  wynosi 2 mln PLN

 • jednostkowe poręczenie wadialne

  udzielane w ramach pakietu wadialnego na okres
  do 90 dni, stanowiące równowartość 100% wysokości wadium przewidzianego w SWZ –
  maksymalna wartość jednostkowego poręczenia wynosi 1 mln. PLN

Na podstawie art. 97 ust. 7 pkt. 4) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. (z późniejszymi zmianami) Prawo zamówień publicznych uczestnik przetargu występujący w roli Wykonawcy, może wnieść wadium w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020, poz. 299).

Poręczenie wadium przetargowego – zasady udzielenia

Poręczenia

Poręczenie jest jedną z najdogodniejszych, najprostszych, szybkich i korzystnych kosztowo form zabezpieczenia transakcji finansowych dla firm.

Wniosek

Przedsiębiorca zainteresowany otrzymaniem limitu w ramach pakietu wadialnego składa wniosek o udzielenie pakietu bezpośrednio w siedzibie MFPK Sp. z o.o..

W ramach umowy o pakiet wadialny przedsiębiorca może starać się o indywidualne poręczenia wadialne.

Umowa o udzieleniu poręczenia

Dokumenty

Za proces poręczenia, przedsiębiorca wnosi opłatę zgodną z aktualną tabelą opłat i prowizji stosowaną przez MFPK.

Oferta Funduszu skierowana jest do firm z segmentu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z klasyfikacją MSP w rozumieniu przepisów załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014) zarejestrowanych na terenie Mazowsza lub posiadających oddział, filię na obszarze województwa mazowieckiego.