MFPK zrealizował Projekt pt.

„Rozwój instrumentów finansowych Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych poprzez dokapitalizowanie funduszu”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I. „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.4. „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Projekt RPO WM

W ramach realizacji projektu RPO WM,
MFPK oferował następujące Produkty Poręczeniowe:

Poręczenia Kredytów, Pożyczek inwestycyjnych i na rozwój

za 100,00 PLN

Poręczeniem mogą zostać objęte zobowiązania finansowe max. do kwoty 80% zobowiązania

Poręczenia Leasingów (PL)

Max. do 80%

Poręczeniem w tym przypadku mogą zostać objęte zobowiązania leasingowe do max. 80% kwoty zobowiązania, określonej jako tzw. wartość finansowania tj. wartość zakupowanego przedmiotu leasingu netto pomniejszona o opłatę wstępną (udział własny przedsiębiorcy w transakcji) bez odsetek, wszelkiego rodzaju opłat i kosztów związanych z transakcją leasingową. Wprowadzenie poręczeń do transakcji leasingowych, jako innowacyjnego w skali kraju rozwiązania, poszerzyło gamę produktów finansowych mogących zostać objętych poręczeniem, jak również grupę potencjalnych beneficjentów funduszu.

Szybka linia poręczeniowa (wnioski online)

Decyzja w 1 dzień

Poręczeniem w ramach szybkiej linii poręczeniowej są objęte kredyty obrotowe odnawialne (do 12 miesięcy). Zaletą szybkiej linii poręczeniowej jest skrócenie standardowego czasu rozpatrywania wniosku o udzielenie poręczenia, po podjęciu przez instytucję finansującą decyzji o udzieleniu kredytu/pożyczki, z 14/10 dni roboczych do 1 dnia, a w zasadzie kilku godzin (pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów niezbędnych do oceny wniosku poręczeniowego). Jest to możliwe w związku z opracowaniem i wdrożeniem uproszczonej metodologii oceny ryzyka związanego z transakcją poręczeniową oraz z wykorzystaniem systemu informatycznego, pozwalającego na rozpatrzenie wniosku poręczeniowego w trybie on-line.

Poręczenia projektów innowacyjnych

(Innowacja 2010)

Poręczenie dla przedsiębiorstw zamierzających prowadzić swoją działalność polegającą na wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w różnych dziedzinach funkcjonowania firmy. Ocenie podlegają w tym przypadku następujące rodzaje innowacyjności: produktowa, procesowo-technologiczna, organizacyjna, marketingowa. Oceny formalnej wniosku dokonuje Fundusz w kooperacji z ekspertami opiniującymi poziom innowacyjności, wywodzącymi się z instytutów naukowych i samorządów gospodarczych. Produkt skierowany jest głównie do podmiotów realizujących projekty z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej w zakresie wdrażania innowacji, rozwoju społeczeństwa informatycznego, podnoszenia kwalifikacji i kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki itp.