Poręczenie należytego wykonania umowy  

(NWU)

to cieszący się coraz większą popularnością prosty i relatywnie niski kosztowo sposób zabezpieczenia kontraktów realizowanych w okresie łączącym umownie Wykonawcę i Zamawiającego.

Poręczenie należytego wykonania umowy i/lub usunięcia wad i usterek i/lub gwarancji jest alternatywą dla zabezpieczenia wnoszonego w innych – opisanych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – formach, w szczególności gotówkowej oraz dla gwarancji oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe i banki. Ustawa PZP dopuszcza również wnoszenie zabezpieczenia w kilku formach, co oznacza możliwość łączenia ze sobą różnych rodzajów zabezpieczeń dostępnych na rynku, uwzględniając dostępne limity gwarancyjne i poręczeniowe i odnosząc je do indywidulanych potrzeb firmy.

Dla przedsiębiorstw, które wniosły już zabezpieczenie wykonania kontraktu w postaci pieniężnej, istnieje ustawowa możliwość jej zamiany na inną dowolną formę w tym poręczenie MFPK, co umożliwia uwolnienie zablokowanych na koncie zamawiającego środków firmy

Na podstawie art. 450 ust. 1 pkt. 5) ustawy z dnia 11 września 2019 roku (z późniejszymi zmianami) Prawo zamówień publicznych – uczestnik przetargu występujący w roli Wykonawcy, może zabezpieczyć należyte wykonanie umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości w formie poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020, poz.299)

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na mocy w/w ustawy jest podmiotem uprawnionym do udzielania zabezpieczeń NWU.

Oferta Funduszu

Oferta Funduszu skierowana jest do firm z segmentu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z klasyfikacją MSP w rozumieniu przepisów załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014) zarejestrowanych na terenie Mazowsza lub posiadających oddział, filię na obszarze województwa mazowieckiego.

Proces udzielania poręczeń jest prosty i przejrzysty dla przedsiębiorcy.

Maksymalna kwota jednostkowego poręczenia NWU wynosi – 300.000,00 złotych.

Maksymalny okres poręczenia wynosi 85 miesięcy.

Głównymi zaletami skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci poręczenia MFPK Sp. z o.o. jest:
• brak konieczności „zamrażania” środków pieniężnych, tym samym zwiększenie kapitału obrotowego,
• wzrost wiarygodności przedsiębiorcy jako uczestnika przetargu,
• niższy koszt uzyskania poręczenia,
• utrzymanie płynności w przedsiębiorstwie,
• zwiększenie szansy na terminowe wywiązywanie się z realizacji umowy

Zasady udzielania poręczeń należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości zostały określone w regulaminie udzielania poręczeń NWU (do pobrania poniżej).

Dokumenty