Projekt RPO WM

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w latach 2010 – 2015 zrealizował projekt :


„Rozwój instrumentów finansowych Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych poprzez dokapitalizowanie funduszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I. „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.4. „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Całkowite dofinansowanie Projektu wynosiło:

7.990.836,50 PLN

Cel projektu


Głównym celem projektu było osiągniecie wysokiej skuteczności w zakresie wspierania finansowania sektora MSP w województwie mazowieckim poprzez rozwój instrumentów finansowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej funduszu poręczeniowego. Dzięki dofinansowaniu MFPK zostały stworzone warunki dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, ułatwiając przedsiębiorcom dostęp do kredytów, pożyczek, leasingów, a tym samym wzmocnienie ich możliwości rozwojowych i poprawę konkurencyjności na rynku.

Projekt ma na celu:

  • Osiągniecie wysokiej skuteczności w zakresie wspierania finansowania sektora MSP w województwie mazowieckim poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do kredytów i pożyczek, tym samym wzmocnienie ich możliwości rozwojowych i poprawę konkurencyjności na rynku.
  • Stworzenie w województwie mazowieckim skutecznego narzędzia do wspierania i aktywizacji MŚP, które dzięki zastosowanym rozwiązaniom będzie ważnym instrumentem w rękach władz samorządowych stymulującym rozwój tego sektora.
  • Poszerzenie oferty instrumentów aktywnego zwalczania bezrobocia w województwie.
  • Utworzenia bezpiecznego środowiska rozwoju przedsiębiorstw dla beneficjentów Funduszu.
  • Zwiększenie atrakcyjności oferty Funduszu na rynku usług poręczeniowych.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa i wiarygodności.
  • Udzielanie pomocy organizacyjnej i nawiązywanie współpracy z funduszami lokalnymi.
  • Utrzymanie pozycji lidera wśród funduszy poręczeniowych w kraju.
  • Stworzenie trwałych podstaw funkcjonowania Funduszu.

Projekt objął swoim zasięgiem obszar województwa mazowieckiego.

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych poprzez realizację niniejszego projektu przeciwdziałał dysproporcjom w rozwoju gospodarczym i społecznym województwa mazowieckiego (w szczególności dzięki stworzeniu w 2011 r. pięciu punktów/placówek).

Produkty Poręczeniowe


W czasie realizacji projektu MFPK wprowadził trzy nowe produkty poręczeniowe:

Poręczenia Leasingów (PL)


Poręczeniem w tym przypadku mogły zostać objęte zobowiązania leasingowe do max. 80% kwoty zobowiązania, określonej jako tzw. wartość finansowania tj. wartość zakupowanego przedmiotu leasingu netto pomniejszona o opłatę wstępną (udział własny przedsiębiorcy w transakcji) bez odsetek, wszelkiego rodzaju opłat i kosztów związanych z transakcją leasingową. Wprowadzenie poręczeń do transakcji leasingowych, jako innowacyjnego w skali kraju rozwiązania, poszerzyło gamę produktów finansowych mogących zostać objętych poręczeniem, jak również grupę potencjalnych beneficjentów funduszu.


Szybka linia poręczeniowa (SLP)


Poręczeniem w ramach szybkiej linii poręczeniowej mogły zostać objęte kredyty obrotowe odnawialne (do 12 miesięcy) nowo udzielane jak również kredyty już udzielone – odnawiane lub wymagające zmiany zabezpieczenia w okresie ich trwania. Zaletą szybkiej linii poręczeniowej będzie skrócenie standardowego czasu rozpatrywania wniosku o udzielenie poręczenia, po podjęciu przez bank kredytujący decyzji o udzieleniu kredytu, z 14 dni roboczych do 3 dni (pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów niezbędnych do oceny wniosku poręczeniowego).


„Innowacje 2010”


Poręczenia projektów innowacyjnych – Założeniem Funduszu w przypadku wprowadzenia tego produktu było wsparcie dla jak największej liczby przedsiębiorstw chcących bądź zamierzających prowadzić swoją działalność polegającą na wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w różnych dziedzinach funkcjonowania firmy. Ocenie będą mogły podlegać w tym przypadku następujące rodzaje innowacyjności: innowacje produktowe, innowacje procesowe-technologiczne, innowacje organizacyjne, innowacje marketingowe (stosowane na świecie nie dłużej niż 5 lat). Produkt skierowany będzie głównie do podmiotów realizujących projekty z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej związanych z rozwojem przedsiębiorczości na terenie województwa mazowieckiego w zakresie wdrażania innowacji, rozwoju społeczeństwa informatycznego, podnoszenia kwalifikacji i kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki itp. w ramach programów PARP, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urzędu Marszałkowskiego, BGK.