OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WYBORU BIURA KSIĘGOWEGO NA ROK 2024 r.

Zgodnie z zatwierdzonym w 22 listopada 2023 r., Regulaminem zakupów usług zamawianych, których wartość nie jest równa lub nie przekracza kwoty 130 000 złotych określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie, Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na prowadzenie w 2024 roku spraw finansowo – księgowych Spółki – prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 217), według następującego opisu zamówienia:

 1. operacje księgowe – średnia ilość zapisów w dzienniku za jeden miesiąc około 300,
 2. operacje księgowe – średnia liczba stron dziennika na jeden miesiąc – 16, (zapisy obejmują faktury, wyciągi bankowe, polecenia księgowe, listy płac, ZUS);
 3. sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz umów zleceń i dzieła w okresach miesięcznych;
 4. sporządzanie list płac dla członków rady nadzorczej, komisji doradczej;
 5. sporządzanie list dodatkowych na ryczałty samochodowe, świadczenia urlopowe;
 6. wyliczanie wynagrodzeń chorobowych dla pracowników oraz wypełnianie stosownych dokumentów niezbędnych w celu wypłaty wynagrodzenia chorobowego;
 7. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników;
 8. rozliczanie składek ZUS miesięcznie;
 9. ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników (PIT-4R) oraz sporządzanie rocznych informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku;
 10. sprawozdania do GUS w okresach kwartalnych (RF-02, F01, Z-03);
 11. rozliczanie odpisów aktualizujących do zgłoszonych pozwów oraz podpisanych ugód, prowadzenie dodatkowej dokumentacji w zakresie rozliczania odpisów aktualizujących i dokonywania bieżących analiz. (pozwów sądowych w tym zakresie jest około 190);
 12. sporządzanie w okresach miesięcznych rachunku wyników oraz kwartalnych rachunków wyników i bilansu;
 13. rozliczanie kosztów płac i narzutów na wynagrodzenia dotyczących RPO SW co miesiąc przy udziale % (sporządzanie tabel);
 14. ewidencja środków trwałych i naliczanie amortyzacji w okresach miesięcznych;
 15. sporządzanie deklaracji VAT-7 w okresach miesięcznych na podstawie sporządzonych rejestrów VAT zakupu i sprzedaży oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego z zakresu zakupu i sprzedaży;
 16. załatwianie spraw bieżących, wymagających kontaktu z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (szczególnie przy czynnościach kontrolnych);
 17. przekazywanie drogą elektroniczną deklaracji skarbowych i ZUS;
 18. udzielanie wszelkich informacji w zakresie podatków, płac, księgowych, mających wpływ na bieżącą działalność spółki,
 19. prowadzenie, obsługa i rozliczanie projektów realizowanych przez MFPK (środki unijne, samorządowe);
 20. obsługa kontroli prowadzonych w spółce w zakresie finansowo-księgowym;
 21. sporządzenie bilansu rocznego i sprawozdania finansowego (współpraca z Niezależnym Biegłym Rewidentem wybranym przez Radę Nadzorczą MFPK);
 22. inne zlecone prace przez Zarząd lub Dyrekcję spółki, które są niezbędne do prowadzenia spraw spółki.
  Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 28 lutego 2025 r.
  Obowiązkowym elementem oferty jest przedstawienie zaświadczenia zawarcia dodatkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów świadczących usługi księgowe, obejmującego termin realizacji zamówienia.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2024 roku do godziny 15:00 w następujący sposób:

Wysyłając ofertę na adres:
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. Mycielskiego 20
04 – 379 Warszawa

lub

e-mail na adres: biuro@mfpk.com.pl

Kryteria oceny wyboru ofert:

 1. Cena (50%).
 2. Doświadczenie w prowadzeniu spraw finansowo księgowych (w tym Funduszy Poręczeniowych) (50%).

Wybór Biura Księgowego nastąpi poprzez uzyskanie przez jednego z oferentów największej liczby punktów wynikającej z oceny ofert.

W przypadku pytań lub szczegółowych informacji prosimy o kontakt nr 22 840-32-53 lub e-mail.