Zapytanie Ofertowe – Obsługa prawna MFPK Sp. z o.o.

Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., zaprasza do składania ofert na obsługę prawną Spółki. Oferty należy przesłać na adres:

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. Mycielskiego 20
04-379 Warszawa,
lub e-mailem na adres: biuro@mfpk.com.pl

do dnia 18.10.2023r.

 1. Obsługę spraw przedsądowych, sądowych i egzekucyjnych, obejmującą m.in.:
  a. analizę prawną zasadności dochodzenia roszczeń posiadanych przez MFPK;
  b. przygotowywanie wezwań do zapłaty oraz innej korespondencji z dłużnikami (a także innymi podmiotami, poręczycielami, wierzycielami, itp.);
  c. reprezentowanie MFPK w negocjacjach z dłużnikami;
  d. dochodzenie roszczeń MFPK oraz reprezentowanie MFPK przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi;
  e. reprezentowanie MFPK przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi;
  f. reprezentowanie MFPK przed organami ścigania oraz sądami karnymi;
  g. windykacja należności MFPK;
  h. reprezentowanie MFPK w postępowaniach egzekucyjnych;
 2. Obsługę korporacyjną oraz doraźne doradztwo prawne, obejmujące m.in.:
  a. weryfikowanie i opiniowanie umów zawieranych przez MFPK w ramach bieżącej działalności;
  b. przygotowywanie i analizowanie pism (oświadczeń, wezwań, wniosków, itp.) w ramach bieżącej działalności MFPK;
  c. sporządzanie opinii, wyjaśnień i informacji prawnych zgodnie z potrzebami MFPK;
  d. przygotowywanie oraz opiniowanie wewnętrznych dokumentów MFPK (korporacyjnych, pracowniczych, itp.);
  e. opiniowanie działań MFPK pod kątem compliance;
  f. przygotowywanie dokumentów korporacyjnych (protokołów, uchwał, w tym także zgłoszeń do KRS, itp.) oraz wsparcie przy organizacji i prowadzeniu posiedzeń organów korporacyjnych (Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników, itp.);
  g. udzielanie wyjaśnień i konsultacji prawnych w bieżącej działalności MFPK (w tym bieżące konsultacje mailowe i telefoniczne);
  h. udział w negocjacjach oraz spotkaniach biznesowych zgodnie z potrzebami MFPK;
  i. świadczenie innych usług prawnych – zgodnie ustaleniami z MFPK.

W przypadku pytań lub szczegółowych informacji prosimy o kontakt tel: 22 840-32-53 lub e-mail: biuro@mfpk.com.pl