Poręczenia Leasingów

(poręczenia leasingów operacyjnych, finansowych, zwrotnych)

Poręczenia w przypadky leasingu

  • Poręczeniem w tym przypadku mogą zostać objęte zobowiązania leasingowe do max. 80% kwoty zobowiązania, określonej jako tzw. wartość finansowania tj. wartość kupowanego przedmiotu leasingu netto pomniejszona o opłatę wstępną (udział własny przedsiębiorcy w transakcji).

  • Poręczenie nie obejmuje odsetek, wszelkiego rodzaju opłat i kosztów związanych z transakcją leasingową.

Zasady udzielania poręczeń

Poręczenia

Poręczenie jest jedną z najdogodniejszych, najprostszych, szybkich i korzystnych kosztowo form zabezpieczenia transakcji finansowych dla firm. Zasady udzielania poręczeń opierają się o współpracę Mazowieckiego Funduszu Poręczeń  z Instytucjami Finansującymi: bankami, funduszami pożyczkowymi, firmami leasingowymi. Maksymalna wartość jednostkowego poręczenia Funduszu nie może przekroczyć 80% wartości zobowiązania w przypadku leasingu.

Wniosek

Przedsiębiorca zainteresowany poręczeniem składa wniosek o udzielenie poręczenia w instytucji finansującej wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu, pożyczki lub leasingu. Po podjęciu przez instytucję finansującą pozytywnej decyzji dotyczącej finansowania MSP, przekazuje w/w wniosek wraz ze stosowną dokumentacją uzupełniającą do MFP. Fundusz dokonuje oceny wniosku zgodnie ze stosowaną metodologią oceny ryzyka poręczeniowego i na bazie tej oceny podejmuje decyzję dotyczącą udzielenia poręczenia.

Umowa o udzieleniu poręczenia

Pozytywna decyzja MFP jest podstawą do podpisania umowy o udzielenie poręczenia, która jest warunkiem uruchomienia finansowania przez instytucję finansującą. Zabezpieczeniem umowy o udzielenie poręczenia ze strony przedsiębiorcy jest wystawienie na rzecz Funduszu weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Dokumenty

Za proces poręczenia, przedsiębiorca wnosi opłatę zgodną z aktualną tabelą opłat i prowizji stosowaną przez MFP.

Oferta Funduszu skierowana jest do firm z segmentu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z klasyfikacją MSP w rozumieniu przepisów załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014) zarejestrowanych na terenie Mazowsza lub posiadających oddział, filię na obszarze województwa mazowieckiego.