Poręczenia Kredytów i poręczenia Pożyczek

(zobowiązania o charakterze obrotowym i inwestycyjnym)
Wartość jednostkowego poręczenia do 70% wartości zobowiązania (odpowiedzialność MFPK z tytułu udzielonego poręczenia nie dotyczy odsetek i innych kosztów obsługi kredytu/pożyczki)

 • Poręczenie standardowe

  okres poręczenia do 60 miesięcy
  – do 1 mln PLN – wartość jednostkowego poręczenia przy kredytach obrotowych
  – do 1 mln PLN – wartość jednostkowego poręczenia przy kredytach inwestycyjnych

 • Poręczenie pomostowe

  maksymalny okres poręczenia 12 miesięcy (przejściowe zabezpieczenie zobowiązań do czasu ustanowienia hipoteki na nieruchomości)
  – do 2 mln PLN – wartość jednostkowego poręczenia pomostowego

Zasady udzielania poręczeń

Poręczenia

Poręczenie jest jedną z najdogodniejszych, najprostszych, szybkich i korzystnych kosztowo form zabezpieczenia transakcji finansowych dla firm. Zasady udzielania poręczeń opierają się o współpracę Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych z Instytucjami Finansującymi: bankami, funduszami pożyczkowymi, firmami leasingowymi. Maksymalna wartość jednostkowego poręczenia Funduszu nie może przekroczyć 70% wartości zobowiązania w przypadku kredytów i pożyczek.

Wniosek

Przedsiębiorca zainteresowany poręczeniem składa wniosek o udzielenie poręczenia w instytucji finansującej wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu, pożyczki lub leasingu. Po podjęciu przez instytucję finansującą pozytywnej decyzji dotyczącej finansowania MSP, przekazuje w/w wniosek wraz ze stosowną dokumentacją uzupełniającą do MFPK. Fundusz dokonuje oceny wniosku zgodnie ze stosowaną metodologią oceny ryzyka poręczeniowego i na bazie tej oceny podejmuje decyzję dotyczącą udzielenia poręczenia.

Umowa o udzieleniu poręczenia

Pozytywna decyzja MFPK jest podstawą do podpisania umowy o udzielenie poręczenia, która jest warunkiem uruchomienia finansowania przez instytucję finansującą. Zabezpieczeniem umowy o udzielenie poręczenia ze strony przedsiębiorcy jest wystawienie na rzecz Funduszu weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Procedura udzielania poręczenia kredytów i poręczenia pożyczek w MFPK

 • 01 Wniosek o udzielenie poręczenia

  Złożenie wniosku o udzielenie poręczenia wraz z załącznikami wymaganymi do przeprowadzenia analizy – wysyłany z BANKU do MFPK – droga elektroniczna/skan

 • 02 Analiza wniosku o poręczenie

  Analiza merytoryczna i formalno-prawna przeprowadzana przez pracowników Funduszu

 • 03 Wstępna decyzja o wydaniu poręczenia

  Wydanie decyzji w terminie do 3 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku

 • 04 Decyzja ostateczna BANKU o przyznaniu kredytu/pożyczki

 • 05 Decyzja o udzielenie poręczenia przez MFPK

  Podjęcie uchwały o udzielenie poręczenia w terminie 1 dnia roboczego od daty decyzji BANKU

 • 06 udzielenie poręczenia

  Podpisanie i wydanie dokumentów

Dokumenty

Za proces poręczenia, przedsiębiorca wnosi opłatę zgodną z aktualną tabelą opłat i prowizji stosowaną przez MFPK.

Oferta Funduszu skierowana jest do firm z segmentu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z klasyfikacją MSP w rozumieniu przepisów załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014) zarejestrowanych na terenie Mazowsza lub posiadających oddział, filię na obszarze województwa mazowieckiego.