Zapytanie Ofertowe – obsługa księgowa MFPK sp. z o.o.

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WYBORU BIURA KSIĘGOWEGO NA ROK 2022 R.

Szanowni Państwo,

Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na prowadzenie w 2022 roku spraw finansowo – księgowych Spółki – prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 217), według następującego opisu zamówienia:  

 1. operacje księgowe – średnia ilość zapisów w dzienniku za jeden miesiąc około 300,
 2. operacje księgowe – średnia liczba stron dziennika na jeden miesiąc – 16, ( zapisy obejmują faktury, wyciągi bankowe, polecenia księgowe, listy płac, ZUS);
 3. sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz umów zleceń i dzieła w okresach miesięcznych;
 4. sporządzanie list płac dla członków rady nadzorczej, komisji doradczej;
 5. sporządzanie list dodatkowych na ryczałty samochodowe, świadczenia urlopowe;
 6. wyliczanie wynagrodzeń chorobowych dla pracowników oraz wypełnianie stosownych dokumentów niezbędnych w celu wypłaty wynagrodzenia chorobowego;
 7. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników;
 8. rozliczanie składek ZUS miesięcznie;
 9. ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników (PIT-4R) oraz sporządzanie rocznych informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku;
 10. sprawozdania do GUS w okresach kwartalnych (RF-02, F01, Z-03);
 11. rozliczanie odpisów aktualizujących do zgłoszonych pozwów oraz podpisanych ugód, prowadzenie dodatkowej dokumentacji w zakresie rozliczania odpisów aktualizujących i dokonywania bieżących analiz. (pozwów sądowych w tym zakresie jest około 190);
 12. sporządzanie w okresach miesięcznych rachunku wyników oraz kwartalnych rachunków wyników i bilansu;
 13. rozliczanie kosztów płac i narzutów na wynagrodzenia dotyczących RPO SW co miesiąc przy udziale % (sporządzanie tabel);
 14. ewidencja środków trwałych i naliczanie amortyzacji w okresach miesięcznych;
 15. sporządzanie deklaracji VAT-7 w okresach miesięcznych na podstawie sporządzonych rejestrów VAT zakupu i sprzedaży oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego z zakresu zakupu i sprzedaży;
 16. załatwianie spraw bieżących, wymagających kontaktu z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (szczególnie przy czynnościach kontrolnych);
 17. przekazywanie drogą elektroniczną deklaracji skarbowych i ZUS;
 18. udzielanie wszelkich informacji w zakresie podatków, płac, księgowych, mających wpływ na bieżącą działalność spółki,
 19. prowadzenie, obsługa i rozliczanie projektów realizowanych przez MFPK (środki unijne, samorządowe);
 20. obsługa kontroli prowadzonych w spółce w zakresie finansowo-księgowym;
 21. sporządzenie bilansu rocznego i sprawozdania finansowego (współpraca z Niezależnym Biegłym Rewidentem wybranym przez Radę Nadzorczą MFPK);
 22. inne zlecone prace przez Zarząd lub Dyrekcję spółki, które są niezbędne do prowadzenia spraw spółki.

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. 

Obowiązkowym elementem oferty jest przedstawienie zaświadczenia zawarcia dodatkowego  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów świadczących usługi księgowe, obejmującego termin realizacji zamówienia. 

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 PAŹDZIERNIKA 2021 roku do godziny 15:00 w następujący sposób:

Wysyłając ofertę na adres:

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

ul. Mycielskiego 20

04 – 379 Warszawa

albo

e- mailem na adres: biuro@mfpk.com.pl