Nabór ofert na przeprowadzenie doradztwa i pomocy eksperckiej

MFPK poszukuje firm, instytucji do przeprowadzenia doradztwa i pomocy eksperckiej z tematyki pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem pomocy de minimis.

Doradztwo ma na celu wyjaśnić pojęcia:

  • jak obliczyć wartość pomocy de minimis ,
  • wypełnienie i wydawanie Zaświadczeń o pomocy de minimis,
  • kiedy pomoc publiczna może być udzielana, komu i z przeznaczeniem na jakie wydatki?
  • obowiązki dawców i biorców pomocy na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
  • sprawozdawczość z pomocy publicznej,

objaśnić zapisy Aktów prawnych:

Rozporządzenie KE (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis

Obwieszczenie Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (2008/C 155/02) 

Rozporządzenie MRR z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych. 

Oferty prosimy przesyłać do dnia 21-01-2011 na adres e-mail: biuro@mfpk.com.pl fax: 22 840 32 53 bądź bezpośrednio do siedziby MFPK.